WackoWiki: WackoIdeas/�������������������� ...

Home Page | ��������� | ����� �������� | ������������ | ������� | ����������� | ����:  ������:  

RomanIvanov

 1. � ������� ������� ���� ��������� ����, ���� ��� ����� ����� ���������� �������.
 2. � ��������� �� ������ (� �� ���� ���� ������) ����, ����� �� ������ ������ ���� �����, ������ ������, ������������� �� ���, ���� ���� �� «������������», � ������� «��������� ����». ��, ���������, � �� ������ =)
 3. � ��� ������� ������ ������, ��� � �� �������� � ��� �������� ������������, �� ���������� ��� ���� ����� ������ �� ����. ���� �����, ������ ���, ��������������� ��� ����� ������ � �� ���� ����, ���� �� ������, ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ������.
 4. � �� ����� �������, ����� � ��� ���� � ��� ��������� =( �� ������������ �������? � ��� ��� �� ��� ���������. �� �� ��������� ����� �� ������������� ��, � ��� ��� ���������? ����, �� �� �� ��������� – ��� �������� ������, ������� �������� � ��������� �����. ��� ����.
 5. �� ����� (������ ���) �� �������� – ��� �� �����������? ������� �������� “donate” � ��������� ���, ��� ��������, ���������? ����� ����, ����������, ������� – ����� ������������ ������.
 6. ��� � ��� ������, ���� ����������� � ���� ���������� ������ ��� ��������� ���������, ���������� ����������, � ������� �������� ��� ��������. — ��, � �� ���� ��������� �������� � ����. ������ ��� ������ � ���� ���. ������ ��� �� ��� �� ����� ����������, ��� ��� �� ��� � ��� ����� ������� �� ������, ��� ����� �������. ������� � � ������� ���, ��� �������. ����� ��������, ���� ��� ��� ���������� ������.
 7. ���� �� ��-���� ������ ����������� ������������ ���� �����, �� � ����������� ��� ����� �������.

/�� �� �������� �� ���� �������.
YuliaShabunio ��� �����������

 1. ��, ��� ��� ���� � ������� ���� – � �� �������, ����� ��� ������ �����. ����� «�������� ������ ���������», ����� ���. ��������������, � �� �������, ����� �� ���������. ��� �� ������. � � ����� ���� �� ������ � �����������. ���� ��� ���-�� ��������, ����� ��� ����, ���� ��������� � �������������. � ���� � ������ ��������� ��������� �� � ����� ����������� ���� ��������.
 2. ���� ����������� ������� � ���� ������� ������ ��������, �� ��� ����� ������� ��� ������ ��������� ������ – ��� ������ ������ ������� ���-�������� � �� ��� �������� ��� ������� �� ������? ������ ��������� �������� �������� �������. � ��������� � ������ �� ���� ���, �� ���� � ��������� �������.

/Anton G (������ �� ����, �.�. ����)
 1. ������� ������� ��� �� ���� ������ (/�� ��, /Yulia Shabunio, /Roman Ivanov � ������ ��������� �������).
 2. ����� ���� ��� � ��� ���� ������� �� ���������� ���� ����. :(
 3. � ����� ���� ��� ������ ����������� �� ����������, �� 
 4. ��� ����������� � ����, ������� ���� ������� �� �����. :( (��� �����, ����� ���� :-( ), � 
 5. ������ � donate ��� ������� �������� :)
 6. ���� ��� ����������� ������������� �������� ������ �������.

 
������ ���. [�������� �����/�����]
������������ ���. [�������� �����������/�����]
Donate
����� ������: 0.939 s
������������ ������: 1.514 Mb